បណ្តុំរូបថតសំរាប់ប្រីយមិត្តទាំងឡាយ Public Photo Gallery - កំរងរូបថតលើគេហទំព័ររបស់អ្នក Your online photo album

Home > Temple Functions > Year End Party 2012

Click to view full size image
04_bayon_0049.jpg DSC01490.JPG Year_End_2012_281429.JPG PPA_Anniversary_23_October_2013_283229.JPG PPA_Anniversary_23_October_2013_283829.JPG