បណ្តុំរូបថតសំរាប់ប្រីយមិត្តទាំងឡាយ Public Photo Gallery - កំរងរូបថតលើគេហទំព័ររបស់អ្នក Your online photo album

Home > Temple Functions > PPA Anniversary 23 Oct 2012

Click to view full size image
PPA_Anniversary_23_October_2012_283829.JPG PPA_Anniversary_23_October_2012_283929.JPG PPA_Anniversary_23_October_2012_284029.JPG PPA_Anniversary_23_October_2012_284129.JPG PPA_Anniversary_23_October_2012_284229.JPG